620518

ธรรมกถา หลังปาฏิโมกข์ ในวาระวันวิสาขบูชา โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 620518

620518 ภรรยานายห้างเกรย์ อายุ 93 ปี มาเยี่ยมพ่อครู

620518 งานบุญวันวิสาขบูชา พิธีจุดวิสาขประทีปและเวียนประทักษิณและพิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร

620518 มรรคคือผลแห่งนิพพาน อาจารย์เรืองไชย สุขเกษม(อ.อ๊อด)

620518 งานบุญวันวิสาขบูชา พิธีอุปสมบทสามเณรเปรียญธรรมอุทิศชีวิต 14 รูป

620518 997 1 เวียนธรรม วันวิสาขบูชา บวรสันติอโศก

620518 งานบุญวันวิสาขบูชา พิธีปฏิบัติธรรมภาคเช้าและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน